vedaclub menu
Ведическая культура Индия Рецепты Аудио Календарь ещё

(кре-мод) методика спд

.. / Блог / Разное / (кре-мод) методика спд
Guest Guest 23 июня 2018

«Затверджую»

Проректор з навчально-методичної роботи

та гуманітарної освіти

__________ проф. Яницька О.Ю.

«_____» ________________ 2006 року

Робоча навчальна програма

З дисципліни Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін

Для спеціальності 8.010201 – фізичне виховання

Факультет Здоров’я, фізичної культури і спорту

Кафедра теорії і методики фізичного виховання

та адаптивної фізичної культури

Нормативні дані

Семестр

Лекції (год)

Практичних, семінарських

Лабораторних (год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна робота (год)

Всього

Заліки

Екзамени (семестри)

Пирмітка

Форма навчання

Денна

Фізичне виховання

2

3

20

16

8

36

6

12

20

44

54

108

екзамен

Робоча програма складена на основі навчального посібника Шияна Б.М., Папуши В.Г. «Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту (Протокол №___ від „___”__________________2006 р.)

Зав. кафедри ____________

Структура робочої програми навчального курсу (за вимогами ECTS)

Опис предмета курсу

Курс: І

Напрям, освітньо – кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS:

1

Модулів :

2

Змістових модулів:

2

Загальна кількість годин: 162

Тижневих годин:

2

0102 – фізична культура і спорт

магістр

2-3 семестр

Лекції (теоретична підготовка):

36 год.

Практичні:

44 год.

Самостійна робота:

64 год.

Індивідуальна робота:

18 год.

Вид контролю: екзамен

І. Мета та завдання дисципліни, її місце в системі підготовки майбутнього професіонала

Мета дисципліни – формування знань та умінь у випускника, необхідних для успішної практичної діяльності з викладання гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор та інших спортивно-педагогічних, що викладаються у ВНЗ фізичного виховання і спорту.

Методи навчання – лекції із застосуванням прозірок, практичні та семінарські заняття, робота в Інтернет, індивідуальна та самостійна робота, навчальна практика.

ІІ. Перелік знань, умінь та навичок, які формуються в процесі викладання дисципліни:

В процесі проведення занять майбутній магістр повинен засвоїти:

- структуру навчальної діяльності;

- педагогічні функції, уміння та складові педагогічної техніки вчителя фізичної культури;

- роль вузівської лекції лектора в підготовці майбутнього вчителя;

- методику проведення практичних і лабораторних занять зі спортивно-педагогічних дисциплін;

- мету і завдання, мотивацію навчальної діяльності;

- організацію її управління навчальним процесом;

- контроль ходу навчального процесу;

- завдання навчальної практики та методику організації її проведення.

ІІІ. Міжпредметні зв’язки та їх реалізація при викладанні дисципліни (структурно – логічна схема).

Підготовка магістранта передбачає інтеграцію знань, одержаних з суміжних курсів і окремих методик, знаходження шляхів реалізації між предметних зв’язків цих знань у педагогічній діяльності з фізичного виховання.

ІV. Навчально – методичне забезпечення дисципліни.

4.1. Основна література:

1.Шиян Б.М., Папуша В.Г. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін. – Харків: «ОВС», 2005. – 208 с.

2.

4.2. Додаткова література:

1.

4.3.Перелік навчально – методичного забезпечення курсу.

(Опорні конспекти лекцій; нормативні документи МОН України; Інтернет, калідоскоп).

V. Тематичний план дисципліни

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Організація навчальної діяльності студентів з позиції їх професійно-педагогічної підготовки

Тема 1. Особистісно-діяльний підхід до організації навчальної діяльності студентів.

Тема 2. Зовнішня структура навчальної діяльності.

Тема 3. Педагогічні функції, уміння та техніка викладача.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Характеристика методів навчання при викладанні спортивно-педагогічних дисциплін<

Для добавления комментария необходимо зарегистрироваться на сайте.

Поделиться: